Nhằm cung ứng tài liệu cho các bạn ôn luyện phần dạng bài bác tập phân phát âm và trọng âm. Thích giờ đồng hồ Anh chia sẻ “40 bài xích tập vạc âm và trọng âm giờ Anh” có đáp án mang đến và giải thích cụ thể cho từng câu, có nhắc lại con kiến thức gặp ở mỗi câu hỏi, tài liệu giúp cho bạn củng cố kiến thức và năng lực làm dạng bài ngữ âm tiếng Anh xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: Bài tập phát âm lớp 6

Tài liệu cùng siêng đề

Exercise 1
1.A. RoughB. SumC. UtterD. Union
2.A. NoonB. ToolC. BloodD. Spoon
3.A. ChemistB. ChickenC. ChurchD. Century
4.A. ThoughtB. ToughC. TaughtD. Bought
5.A. PleasureB. HeatC. MeatD. Feed
6.A. ChalkB. ChampagneC. MachineD. Ship
7.A. KnitB. HideC. TideD. Fly
8.A. PutB. CouldC. PushD. Moon
9.A. HowB. TownC. PowerD. Slow
10.A. TalkedB. NakedC. AskedD. Liked
Exercise 2
1.A. HearB. ClearC. BearD. Ear
2.A. HeatB. GreatC. BeatD. Break
3.A. BloodB. PoolC. FoodD. Tool
4.A. UniversityB. UniqueC. UnitD. Undo
5.A. MouseB. CouldC. WouldD. Put
6.A. FaithfulB. FailureC. FairlyD. Fainted
7.A. CourseB. CourtC. PourD. Courage
8.A. WorkedB. StoppedC. ForcedD. Wanted
9.A. NewB. SewC. FewD. Nephew
10.

Xem thêm: Báo Giá Ổ Khóa Xe Sh Hết Bao Nhiêu Tiền? Khoasmartkeyhonda

A. SunB. SureC. SuccessD. Sort
Exercise 3
1.A. MonthB. MuchC. ComeD. Home
2.A. WoodB. FoodC. LookD. Foot
3.A. PostB. ThoughC. HowD. Clothes
4.A. BeardB. BirdC. LearnD. Turn
5.A. FalseB. LaughC. GlassD. After
6.A. CampB. LampC. CupboardD. Apart
7.A. GeneticsB. GenerateC. KennelD. Gentle
8.A. CleanseB. PleaseC. TreatD. Retreat
9.A. MechanicB. MachineryC. ChemistD. Cholera
10.A. ThankB. BandC. ComplainD. Insert
Exercise 4
1.A. GrammarB. DamageC. MammalD. Drama
2.A. BothB. TenthC. MythD. With
3.A. GateB. GemC. GazeD. Gaudy
4.A. ThusB. ThumbC. SympathyD. Then
5.A. LaysB. SaysC. StaysD. Plays
6.A. ScholarshipB. ChaosC. CherishD. Chorus
7.A. SignB. MinorC. RivalD. Trivial
8.A. MessageB. PrivilegeC. CollegeD. Collage
9.A. BeardB. RehearseC. HearsayD.endearment
10.A. DynamicB. TypicalC. CynicismD. Hypocrite

EX 1