Căn cứ vào đúng theo đồng mượn gia tài số:…/…-…. ………………………………….;

Căn cứ…………………………………………………………………………………..;

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao:(Bên A)

Ông/Bà:……………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………..Bộ phận:………………

Trường:………………………………………………………………………………

Bên nhận bàn giao:(Bên B)

Họ với tên: ……………………………………

Chức vụ: ……………………………… Lớp:……………………………………

Trường :…………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Biên bản cho mượn thiết bị

Hôm nay, ngày…. Tháng….. Năm…… mặt A tiến hành bàn giao thiết bị, qui định thí nghiệm cho bên B trên địa điểm: ………………………………………

1. Các trang thiết bị, nguyên tắc thí nghiệm gồm:

Tên thiết bị, dụng cụ

Tình trạng sử dụng

Số lượng

……..

…….

……….

Xem thêm: Tư Vấn Camera Hành Trình Cho Ô Tô, Tư Vấn Kinh Nghiệm Mua

…….

2. Tại sao bàn giao thứ móc

Bên B có nhu cầu mượn một vài loại thiết bị, giải pháp nêu trên để áp dụng vào bài toán thí nghiệm môn:…… ngày …/…./…… vị cô giáo:…………….. Phụ trách cai quản trực tiếp buổi học.

Bên B đã nhận được đầy đủ con số trang thiết bị,dụng thay như vẫn yêu ước và có trọng trách bảo quản, giữ lại gìn giao trả nguyên vẹn với đúng thời hạn đã thỏa thuận ban đầu

Biên phiên bản được lập thành 02 bản, các phiên bản có giá chỉ trị pháp luật như nhau, mỗi mặt có trách nhiệm giữ một bản.

Các mặt tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi cho thống nhất với ký xác nhận dưới đây.