Dung dịch HCl và CH3COOH bao gồm cùng nồng độ. PH của hai hỗn hợp này tương xứng là x và y. Cứ 100 phân tử CH3COOH thì có một phân tử phân li. Quan hệ giữa x cùng y là:

Bạn đã xem: hỗn hợp hcl cùng dung dịch ch3cooh gồm cùng độ đậm đặc mol

Phương pháp giải

+) cùng với HCl năng lượng điện li trọn vẹn => = a

+) với CH3COOH điện li yếu => = 0,01a

+) áp dụng công thức: pH = -log

Đặt a là mật độ mol/l của 2 axit

Với HCl điện li hoàn toàn => = a

=> pH = x = -log = -log(a)

Với CH3COOH điện li yếu, 100 phân tử CH3COOH mới có một phân tử phân li => = 0,01a

=> pH = y = -log = -log(0,01a) = 2 – log(a) = 2 + x

Vậy y = x + 2


Bạn đang xem: Dung dịch hcl và dung dịch ch3cooh có cùng nồng độ mol

*

*

Xem thêm: Kết Quả Ngoại Hạng Anh 20/2: Chelsea Và Arsenal Mở Hội, Man City Thua Đau Đớn

*

*

*

Có V1 ml HCl (pH = 2). Nên thêm V2 ml H2O sẽ được dung dịch HCl mới bao gồm pH = 3. Quan hệ nam nữ V1 với V2 là :

Có V1 ml NaOH (pH = 12). Buộc phải thêm V2 ml H2O và để được dung dịch NaOH mới bao gồm pH = 9. Dục tình V1 và V2 là :

Trộn đôi mươi ml dung dịch KCl 0,05M với đôi mươi ml hỗn hợp H2SO4 0,005M. Giả dụ coi thể tích sau thời điểm pha trộn bởi thể tích của hai dung dịch đầu thì pH của dung dịch thu được là:

Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M. PH của dung dịch thu được là:

Cho nhị dung dịch: hỗn hợp A cất H2SO4 0,1M cùng HCl 0,2M và dung dịch B cất NaOH 0,2M với KOH 0,3M. Trộn 100 ml dung dịch A cùng với V ml dung dịch B thu được dung dịch C có pH = 7. Cực hiếm của V là:

Dung dịch A cất H2SO4 aM với HCl 0,2M; dung dịch B chứa NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,25M. Biết trộn 100 ml dung dịch A với 120 ml hỗn hợp B thì nhận được dung dịch gồm pH = 7. Cực hiếm của a là:

Trộn 100 ml dung dịch tất cả pH = 1 tất cả HCl và HNO3 cùng với 100 ml dung dịch NaOH độ đậm đặc a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch gồm pH = 12. Giá trị của a là :

Thêm 25 ml dung dịch NaOH 2M vào 100 ml hỗn hợp H2SO4. Đem dung dịch thu được cho tính năng với hỗn hợp NaHCO3 dư thu được 5,6 lít CO­2 (đktc). Mật độ mol/lít của hỗn hợp H2SO4 thuở đầu là:

Cho m gam ba vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,05M thu được dung dịch X. Trộn loãng dung dịch X 10 lần được dung dịch Y tất cả pH = 12. Cân nặng Ba đã sử dụng là:

Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M, HCl 0,2M; HNO3 0,3M với thể tích bằng nhau được dung dịch A. Mang đến 300 ml dung dịch A công dụng với V ml hỗn hợp B cất NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được hỗn hợp C có pH = 1 với m gam kết tủa D. Quý hiếm của V và m là

Dung dịch HCl với CH3COOH có cùng nồng độ. PH của hai dung dịch này tương ứng là x với y. Cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử phân li. Dục tình giữa x với y là:

Trộn V1 lít dung dịch axit khỏe mạnh (pH = 5) cùng với V2 lít kiềm khỏe khoắn (pH = 9) theo tỉ trọng thể tích nào sau đây để chiếm được dung dịch gồm pH = 6

Dung dịch X tất cả NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,2M. Thể tích hỗn hợp H2SO4 0,5M nên để trung hòa - nhân chính hết 100 ml dung dịch X là

Trộn 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,01M với 200 ml dung dịch KOH 0,03M thu được hỗn hợp X. Giá trị pH của dung dịch X là

Trộn lẫn 7 ml hỗn hợp NH3 1M với 3 ml hỗn hợp HCl 1M thu được dung dịch A. Thêm 0,001 mol NaOH vào hỗn hợp A thu được dung dịch B. Xác định pH của các dung dịch A cùng B, biết (K_NH_3 = 1,8.10^ - 5).

Cho 200 ml hỗn hợp X chứa các thành phần hỗn hợp H2SO4 aM với HCl 0,1M tính năng với 300 ml dung dịch Y chứa tất cả hổn hợp Ba(OH)2 bM với KOH 0,05M, thu được 2,33 gam kết tủa và dung dịch Z bao gồm pH = 12. Cực hiếm của a với b theo lần lượt là

Cho 200 ml dung dịch HNO3 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm NaOH 0,2M với KOH 0,3M được 400 ml hỗn hợp X tất cả pH = a. Cô cạn dung dịch X được 7,66 gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của a là

Cho 100 ml dung dịch X chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH-. 100 ml dung dịch Y tất cả chứa y mol H+, Cl-, NO3- cùng 0,01 mol Na+ (tổng số mol Cl- cùng NO3- là 0,042). Trộn 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y thu được dung dịch Z. Hỗn hợp Z có pH là

Thêm rảnh dung dịch HCl có pH = 0 vào dung dịch cất 5,25 gam tất cả hổn hợp muối cacbonnat của 2 sắt kẽm kim loại kiềm tiếp đến nhau mang đến khi tất cả 0,015 mol khí bay ra thì ngừng lại. đến dung dịch thu được công dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư đến 3 gam kết tủa. Phương pháp của 2 muối và thể tích dung dịch HCl đã cần sử dụng là

Hòa tan hết m gam Al trong 100 ml dung dịch NaOH 0,3M thu được dung dịch A cùng 0,672 lít khí H2. Hỗn hợp A gồm pH là

Cho 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M phản ứng với x ml dung dịch H2SO4 0,05M nhận được (200 + x) ml dung dịch gồm pH = 13. Sau bội nghịch ứng, trọng lượng kết tủa tối đa chiếm được là