CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn, vô không tự tin Đại-bi trung khu đà-la-ni.

Bạn đang xem: Kinh thần chú đại bi

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, người thương đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người thương đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô vạc xà domain authority đế, ma ha phân phát xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa phân phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô sơn rô, người thương đề dạ, ý trung nhân đề dạ, người yêu đà dạ, người yêu đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị fe ni na, bố dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Vớ ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Mang kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Bố đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị chiến hạ yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án tất năng lượng điện đô mạn nhiều ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

*

(Nhấn vào nút tam giác phía dưới để nghe Thầy trì tụng cùng tụng theo.)

Chú Đại Bi Từng Dòng:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô hổ ngươi Đại-bi trung ương đà-la-ni.

Xem thêm: Sửa Khóa Tay Nắm Tròn - Cách Tháo Lắp Tay Nắm Cửa Đơn Giản Tại Nhà

1. Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da2. Nam tế bào a rị da3. Bà lô yết đế thước chén bát ra da4. Người thương Đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha ca lô ni ca da7. Án8. Tát bàn ra phát duệ9. Số đát na đát tỏa10.Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị da11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà12.Nam tế bào na ra cẩn trì13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế14.Tát bà a tha đậu du bằng15.A thệ dựng16.Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa)17.Na ma bà dà18.Ma phân phát đạt đậu đát điệt tha19.Án. A bà lô hê20.Lô ca đế21.Ca ra đế22.Di hê rị23.Ma ha người thương đề tát đỏa24.Tát bà tát bà25.Ma ra ma ra26.Ma hê ma hê rị đà dựng27.Cu lô cu lô yết mông28.Độ lô độ lô phạt xà domain authority đế29.Ma ha phân phát xà da đế30.Đà ra đà ra31.Địa rị ni32.Thất Phật ra da33.Giá ra giá ra34.Mạ mạ vạc ma ra35.Mục đế lệ36.Y hê di hê37.Thất na thất na38 A Ra sâm Phật ra xá lợi39.Phạt sa phạt sâm40.Phật ra xá da41.Hô lô hô lô ma ra42.Hô lô hô lô hê rị43.Ta ra ta ra44.Tất rị tất rị45.Tô rô tô rô46.Bồ Đề dạ người tình Đề dạ47.Bồ đà dạ ý trung nhân đà dạ48.Di đế rị dạ49.Na ra cẩn trì50.Địa rị nhan sắc ni na51.Ba dạ ma na52.Ta bà ha53.Tất đà dạ54.Ta bà ha55.Ma ha vớ đà dạ56.Ta bà ha57.Tất đà du nghệ58.Thất bàn ra dạ59.Ta bà ha60.Na ra cẩn trì61.Ta bà ha62.Ma ra mãng cầu ra63.Ta bà ha64.Tất ra tăng a mục khê da65.Ta bà ha66.Ta bà ma ha a tất đà dạ67.Ta bà ha68.Giả kiết ra a tất đà dạ69.Ta bà ha70.Ba đà ma kiết vớ đà dạ71.Ta bà ha72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73.Ta bà ha74.Ma bà rị win yết ra dạ75.Ta bà ha76.Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da77.Nam tế bào a rị da78.Bà lô kiết đế79.Thước bàn ra dạ80.Ta bà ha81.Án. Tất năng lượng điện đô82.Mạn đà ra83.Bạt đà gia84.Ta bà ha.

Nam tế bào Đại bi lụy Thế Âm Bô Tát

Chúc đông đảo người an lạc và tinh tấn.

Xem phim: Cuộc đời Đức Phật trọn bộ (để hiểu thêm quy trình tu tập thành đạo của Đức Phật mê thích Ca Mâu Ni và đều lời dạy kim cương ngọc của Ngài.)