Cục technology thông tin, cỗ Tư pháp trân trọng cảm ơn Quý fan hâm mộ trong thời hạn qua đang sử dụng khối hệ thống văn phiên bản quy phạm pháp luật tại địa chỉ cửa hàng http://www.suakhoaalibaba.com/pages/vbpq.aspx.

Bạn đang xem: Luật dự trữ quốc gia

Đến nay, nhằm phục vụ tốt hơn nhu yếu khai thác, tra cứu vãn văn bản quy bất hợp pháp luật từ tw đến địa phương, Cục technology thông tin sẽ đưa cửa hàng dữ liệu tổ quốc về văn bạn dạng pháp cơ chế vào thực hiện tại add http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx để sửa chữa cho khối hệ thống cũ nói trên.

Cục technology thông tin trân trọng thông báo tới Quý fan hâm mộ được biết và muốn rằng cửa hàng dữ liệu đất nước về văn phiên bản pháp luật pháp sẽ thường xuyên là showroom tin cậy nhằm khai thác, tra cứu vãn văn bạn dạng quy phi pháp luật.

Trong quá trình sử dụng, chúng tôi luôn hoan nghênh mọi chủ ý góp ý của Quý người hâm mộ để đại lý dữ liệu quốc gia về văn bạn dạng pháp nguyên tắc được hoàn thiện.

Ý con kiến góp ý xin gởi về Phòng tin tức điện tử, Cục technology thông tin, cỗ Tư pháp theo số điện thoại cảm ứng thông minh 046 273 9718 hoặc add thư năng lượng điện tử banbientap
suakhoaalibaba.com .


*
Thuộc tính
*
Lược đồ
*
Bản in
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: 17/2004/PL-UBTVQH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 mon 04 năm 2004

PHÁP LỆNH

Dự trữ quốc gia

Căn cứ vào Hiến pháp nước cộng hoà xóm hội nhà nghĩa vn năm 1992 đã làm được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thiết bị 10;

Căn cứ vào nghị quyết số 21/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp sản phẩm công nghệ 4 về Chương trình sản xuất luật, pháp lệnh năm 2004;

Pháp lệnh này pháp luật về dự trữ quốc gia,

CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu của dự trữ quốc gia

Dự trữ nước nhà là mối cung cấp dự trữ chiến lược của nhà nước nhằm chủ động thỏa mãn nhu cầu những yêu thương cầu thúc bách về phòng, chống, hạn chế và khắc phục hậu trái thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; đảm bảo an toàn quốc phòng, an ninh; tham gia bình ổn thị trường, đóng góp phần ổn định kinh tế tài chính vĩ tế bào và triển khai các nhiệm vụ đột xuất bức thiết khác của nhà nước.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Pháp lệnh này quy định việc xây dựng, tổ chức triển khai quản lý, điều hành quản lý và sử dụng dự trữ quốc gia.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, tổ chức triển khai quản lý, quản lý điều hành dự trữ quốc gia.

2. Cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan đến việc sử dụng dự trữ quốc gia.

Điều 4. Lý giải từ ngữ

Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động dự trữ tổ quốc là các chuyển động xây dựng và triển khai kế hoạch, dự toán giá thành dự trữ quốc gia; xây dựng hệ thống cơ sở vật hóa học - chuyên môn để quản lý dự trữ quốc gia; quản lý điều hành nhập, xuất, bảo quản, đảm bảo dự trữ quốc gia.

2. Quỹ dự trữ đất nước là khoản tích lũy từ giá cả nhà nước, do Nhà nước thống nhất thống trị và sử dụng theo điều khoản của Pháp lệnh này và các văn bản pháp luật tất cả liên quan.

3. Sản phẩm dự trữ giang sơn là số đông vật tư, sản phẩm hoá trong danh mục dự trữ quốc gia.

4. Dự trữ đất nước bằng chi phí là khoản tiền dự trữ vào quỹ dự trữ quốc gia được bố trí trong dự toán túi tiền nhà nước mặt hàng năm.

5. Điều hành dự trữ tổ quốc là các chuyển động về làm chủ nhập, xuất, bảo quản, đảm bảo an toàn dự trữ quốc gia.

6. Tổng mức vốn dự trữ tổ quốc là tổng giá trị quỹ dự trữ quốc gia.

7. Tổng giá trị tăng dự trữ nước nhà là tổng thể tiền sắp xếp trong dự toán giá cả nhà nước thường niên được Quốc hội thông qua dành cho việc tăng quỹ dự trữ quốc gia.

8. Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ tổ quốc là bộ, cơ quan ngang bộ, ban ngành thuộc cơ quan chỉ đạo của chính phủ được cơ quan chính phủ phân công trực tiếp tổ chức quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

9. Đơn vị dự trữ non sông là tổ chức triển khai thuộc bộ, ngành cai quản hàng dự trữ giang sơn được giao trách nhiệm trực tiếp quản lí lý, nhập, xuất, bảo quản, bảo vệ hàng dự trữ quốc gia.

Điều 5. tổ chức triển khai dự trữ quốc gia

1. Việc tổ chức dự trữ giang sơn phải bảo đảm an toàn sự điều hành tập trung, thống nhất vào một đầu mối trong phòng nước, tất cả phân công cho các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia theo công cụ của chủ yếu phủ.

2. Hệ thống tổ chức dự trữ quốc gia được bố trí ở tw và những khu vực, địa phận chiến lược trong toàn quốc để kịp thời thỏa mãn nhu cầu yêu cầu trong các trường hợp cấp bách, bao gồm cơ quan thống trị dự trữ nước nhà chuyên trách thuộc cỗ Tài thiết yếu và những đơn vị dự trữ tổ quốc thuộc bộ, ngành làm chủ hàng dự trữ quốc gia.

Cơ quan cai quản dự trữ quốc gia chuyên trách được tổ chức theo hệ thống dọc, gồm bộ phận ở tw và các đơn vị ở địa phương theo quần thể vực.

Điều 6. cơ chế quản lý, áp dụng quỹ dự trữ quốc gia

1. Quỹ dự trữ non sông phải được cai quản chặt chẽ, túng mật, an toàn; công ty động đáp ứng kịp thời yêu cầu trong số đông tình huống; quỹ dự trữ giang sơn sau lúc xuất đề nghị được bù lại đầy đủ, kịp thời.

2. Quỹ dự trữ non sông phải được áp dụng đúng mục đích, đúng luật của pháp luật; không được sử dụng quỹ dự trữ nước nhà để vận động kinh doanh.

Điều 7. Nguồn hình thành quỹ dự trữ quốc gia

Quỹ dự trữ non sông được hiện ra từ giá cả nhà nước do Quốc hội quyết định.

Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm và cách xử lý vi phạm pháp luật về dự trữ quốc gia

1. Nghiêm cấm những hành vi sau đây:

a) Xâm phạm quỹ dự trữ quốc gia, phá hoại đại lý vật chất - kỹ thuật, kho bảo vệ hàng dự trữ quốc gia;

b) Cản trở hoạt động dự trữ quốc gia;

c) Nhập, xuất quỹ dự trữ quốc gia không đúng thẩm quyền;

d) áp dụng quỹ dự trữ giang sơn sai mục đích, lãng phí;

đ) tận dụng việc nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, đi lại hàng dự trữ nước nhà để tham ô, trục lợi;

e) Thiếu trọng trách hoặc nắm ý làm cho trái những quy định về cai quản dự trữ quốc gia gây lỗi hỏng, mất mát gia sản dự trữ quốc gia;

g) kinh doanh, cố gắng cố, cụ chấp, mang lại thuê, khai quật trái phép gia tài thuộc dự trữ quốc gia;

h) ngày tiết lộ kín đáo nhà nước về dự trữ quốc gia.

2. Tín đồ nào bao gồm hành vi vi phạm những quy định của Pháp lệnh này và các quy định không giống của lao lý về dự trữ đất nước thì phụ thuộc vào tính chất, nút độ vi phạm mà bị cách xử lý kỷ luật, xử vạc hành chủ yếu hoặc bị truy vấn cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt sợ hãi thì yêu cầu bồi thường xuyên theo luật pháp của pháp luật.

CHƯƠNG IIXÂY DỰNG QUỸ DỰ TRỮ QUỐC GIA

Điều 9. Tổng giá trị dự trữ quốc gia, tổng giá trị tăng dự trữ quốc gia

1. Tổng mức vốn dự trữ quốc gia được tăng dần hàng năm.

2. Cơ quan chính phủ trình Quốc hội đưa ra quyết định tổng mức tăng dự trữ nước nhà hàng năm theo luật của Luật chi phí nhà nước.

Điều 10. Cách tiến hành dự trữ đất nước

1. Dự trữ tổ quốc được dự trữ bằng hàng và bằng tiền đồng Việt Nam.

2. Thủ tướng chính phủ nước nhà quy định tỷ lệ giữa dự trữ giang sơn bằng hàng và dự trữ đất nước bằng tiền.

Điều 11. danh mục hàng dự trữ tổ quốc và thẩm quyền làm chủ

1. Các sản phẩm đưa vào dự trữ giang sơn phải là những món đồ chiến lược, thiết yếu, quan liêu trọng, thỏa mãn nhu cầu mục tiêu giải pháp tại Điều 1 của Pháp lệnh này.

2. Bao gồm phủ ra quyết định danh mục mặt hàng dự trữ quốc gia và phân công những bộ, ngành quản lý hàng dự trữ đất nước theo phép tắc sau đây:

a) bộ Tài gan dạ tiếp tổ chức quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia để đáp ứng nhu cầu yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, cứu vớt hộ, cứu vãn nạn, cứu vãn trợ khẩn cấp, phòng, chống, hạn chế hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, bình ổn thị trường, định hình đời sinh sống nhân dân;

b) cỗ Quốc phòng, cỗ Công an trực tiếp tổ chức triển khai quản lý, bảo vệ hàng dự trữ quốc gia để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh;

c) Bộ, ngành cai quản hàng dự trữ quốc gia, trừ các bộ phương tiện tại điểm a với điểm b khoản này, trực tiếp tổ chức quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia khác theo đặt hàng của phòng nước. Cơ quan quản lý dự trữ đất nước chuyên trách thuộc cỗ Tài bao gồm ký vừa lòng đồng thuê các đơn vị dự trữ tổ quốc thuộc bộ, ngành trực tiếp tổ chức bảo quản hàng dự trữ giang sơn quy định trên điểm này.

3. Danh mục hàng dự trữ non sông được xác minh hàng năm cùng với chiến lược phát triển kinh tế tài chính - làng hội với dự toán ngân sách nhà nước. Định kỳ sáu tháng và hàng năm, thiết yếu phủ report Uỷ ban thường vụ Quốc hội về danh mục hàng dự trữ quốc gia.

Điều 12. Planer dự trữ quốc gia

1. Kế hoạch dự trữ quốc gia được desgin năm năm, thường niên và được tổng hợp chung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xóm hội với dự toán chi tiêu nhà nước.

2. Căn cứ xây dựng chiến lược dự trữ non sông bao gồm:

a) Mục tiêu, yêu ước của dự trữ quốc gia;

b) năng lực của giá thành nhà nước;

c) đoán trước về tình trạng chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế;

d) dự báo khác tương quan đến dự trữ quốc gia.

3. Nội dung kế hoạch dự trữ nước nhà bao gồm:

a) mức dự trữ tồn kho cuối kỳ, mức dự trữ tồn quỹ cuối kỳ;

b) kế hoạch tăng, bớt và luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia;

c) Đầu tư cải cách và phát triển cơ sở vật hóa học - kỹ thuật;

d) Nghiên cứu, ứng dụng hiện đại khoa học với công nghệ;

đ) phẳng phiu nguồn tài chính cho vận động dự trữ quốc gia.

4. Cỗ Kế hoạch cùng Đầu tứ chủ trì phối phù hợp với Bộ Tài thiết yếu hướng dẫn những bộ, ngành thống trị hàng dự trữ giang sơn lập planer dự trữ tổ quốc để cân đối, tổng đúng theo trình chính phủ quyết định theo thẩm quyền.

CHƯƠNG IIIQUẢN LÝ NGÂN SÁCH chi CHO DỰ TRỮ QUỐC GIA

Điều 13. ngân sách chi tiêu chi mang lại quỹ dự trữ quốc gia

1. Căn cứ vào planer dự trữ nước nhà và túi tiền được cấp, cỗ Tài chủ yếu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc bộ, ngành thống trị hàng dự trữ non sông chủ động mua hàng dự trữ theo danh mục mặt hàng, số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, giá cả, phương thức, giấy tờ thủ tục quy định.

Trường hợp bởi giá cả biến đổi khi nhập, xuất luân phiên thay đổi hàng có tác dụng giảm số lượng hàng tải theo kế hoạch được chăm chú thì bộ, ngành làm chủ hàng dự trữ non sông mua số lượng hàng tương xứng với số tiền thu được; báo cáo Bộ Tài thiết yếu trình Thủ tướng bao gồm phủ đưa ra quyết định về con số hàng còn thiếu so với kế hoạch.

2. Ngôi trường hợp ngân sách cấp để mua sắm chọn lựa dự trữ non sông trong năm kế hoạch chưa áp dụng hết thì bộ trưởng liên nghành Bộ Tài bao gồm xem xét, quyết định chuyển sang năm tiếp theo để tiếp tục thực hiện trên cơ sở đề xuất của Thủ trưởng bộ, ngành làm chủ hàng dự trữ quốc gia.

3. Bộ, ngành làm chủ hàng dự trữ non sông sử dụng chi tiêu được cấp, tiền chiếm được từ chào bán luân phiên thay đổi hàng dự trữ quốc gia để mua sắm theo planer được duyệt; ngôi trường hợp đang thực hiện kết thúc kế hoạch mua sắm nếu còn tiền thì bộ Tài chủ yếu thu hồi, bổ sung cập nhật quỹ dự trữ non sông bằng tiền; trường đúng theo hàng dự trữ non sông mang tính thời vụ, đề nghị mua nhập tăng dự trữ trước lúc xuất bán đổi hàng thì bộ trưởng Bộ Tài bao gồm xem xét, trợ thời ứng tiền để mua hàng, tiếp nối các bộ, ngành làm chủ hàng dự trữ tổ quốc phải trả lại ngay số tiền vẫn tạm ứng trong thời hạn kế hoạch.

4. Hàng dự trữ tổ quốc hư hỏng, sút phẩm chất rất cần được được giải pháp xử lý ngay, Thủ trưởng bộ, ngành cai quản hàng dự trữ non sông có trọng trách tổ chức triển khai việc sửa chữa, phục sinh hoặc xuất bán để tránh thiệt hại và hiểu rõ nguyên nhân để xử lý:

a) Trường đúng theo do vì sao khách quan liêu thì được ghi giảm nguồn vốn;

b) Trường hợp do vì sao chủ quan thì nên bồi thường xuyên theo phương pháp của pháp luật.

Thủ trưởng bộ, ngành cai quản hàng dự trữ quốc gia report ngay thực trạng thiệt sợ hãi và hiệu quả khắc phục với bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính, bộ trưởng liên nghành Bộ chiến lược và Đầu tứ để tổng đúng theo trình Thủ tướng chính phủ.

5. Trong quá trình bảo quản hàng dự trữ quốc gia, trường vừa lòng hao hụt quá định nấc do tại sao chủ quan thì solo vị, cá nhân trực tiếp bảo quản hàng dự trữ giang sơn phải bồi thường cục bộ số lượng hao hụt; ngôi trường hợp giảm được hao hụt so với định mức thì được trích thưởng theo lý lẽ của bao gồm phủ.

Điều 14. chi tiêu chi cho đầu tư xây dựng cửa hàng vật chất - kỹ thuật để làm chủ dự trữ quốc gia

1. Ngân sách chi cho chi tiêu xây dựng cửa hàng vật chất - chuyên môn để làm chủ dự trữ tổ quốc được sắp xếp trong kế hoạch đầu tư phát triển sản phẩm năm của các bộ, ngành cai quản hàng dự trữ quốc gia.

2. Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ tổ quốc có trách nhiệm cai quản và thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ phiên bản theo đúng nguyên lý của pháp luật.

Điều 15. giá thành chi đến công tác làm chủ dự trữ quốc gia

1. Ngân sách chi tiêu chi cho làm chủ dự trữ giang sơn bao gồm: chi cho vận động của bộ máy quản lý; chi thực hiện nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, bảo vệ, bảo hiểm hàng dự trữ quốc gia; đưa ra nghiên cứu, ứng dụng văn minh khoa học tập và công nghệ và bỏ ra đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác làm việc dự trữ quốc gia.

2. Ngân sách chi tiêu chi cho làm chủ dự trữ giang sơn của những cơ quan, đơn vị dự trữ quốc gia được triển khai theo kế hoạch, dự toán, định mức, vừa lòng đồng bảo vệ hàng dự trữ giang sơn và theo chế độ thống trị tài chính, túi tiền hiện hành.

3. Giá cả cho bài toán nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ non sông được triển khai theo chính sách khoán; nếu tiết kiệm ngân sách thì được thực hiện theo quy định của cục trưởng cỗ Tài chính. Ngân sách chi tiêu cho bài toán nhập, xuất sản phẩm dự trữ giang sơn không thu tiền theo quyết định của Thủ tướng cơ quan chính phủ được bộ Tài chính cấp bổ sung theo dự trù được duyệt. Bộ, ngành làm chủ hàng dự trữ nước nhà căn cứ vào định mức tài chính ? kỹ thuật, hợp đồng thuê bảo quản hàng dữ trữ quốc gia, lập dự toán túi tiền cho việc nhập, xuất, bảo vệ hàng dự trữ quốc gia report Bộ Tài thiết yếu phê duyệt trước lúc thực hiện; ngôi trường hợp không được phê duyệt, thì bộ trưởng Bộ Tài bao gồm tạm ứng để những cơ quan, đơn vị chức năng dự trữ giang sơn triển khai thực hiện.

Điều 16. Chế độ thống trị tài chính, ngân sách; cơ chế kế toán, thống kê, kiểm toán nhà nước; chế độ báo cáo

1. Bộ trưởng Bộ Tài bao gồm trình thiết yếu phủ, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cơ chế làm chủ tài chính, chi phí về dự trữ quốc gia đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, cân xứng với vận động đặc thù của ngành dự trữ quốc gia.

2. Bộ, ngành làm chủ hàng dự trữ nước nhà và đơn vị dự trữ đất nước phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của luật pháp về thống trị tài chính, ngân sách, kế toán, thống kê, truy thuế kiểm toán nhà nước cùng chế độ báo cáo về dự trữ quốc gia.

3. Bộ, ngành làm chủ hàng dự trữ quốc gia phải kiểm tra, trông nom quyết toán của đơn vị dự trữ nước nhà trực thuộc, phụ trách về quyết toán sẽ duyệt; lập quyết toán và tổng hợp report quyết toán về dự trữ tổ quốc thuộc phạm vi quản lý gửi cỗ Tài chính. Bộ Tài chính có trọng trách thẩm định quyết toán, tổng hợp quyết toán về dự trữ nước nhà trình thiết yếu phủ.

CHƯƠNG IVQUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH QUỸ DỰ TRỮ QUỐC GIA

MỤC 1NHẬP, XUẤT HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

Điều 17. lý lẽ nhập, xuất mặt hàng dự trữ quốc gia

Việc nhập, xuất hàng dự trữ non sông phải bảo vệ các phép tắc sau đây:

1. Đúng kế hoạch, đúng phù hợp đồng thuê bảo vệ hàng dự trữ quốc gia theo để hàng ở trong phòng nước hoặc đưa ra quyết định của cấp bao gồm thẩm quyền;

2. Đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá cả, địa điểm quy định;

3. Đúng giấy tờ thủ tục nhập, xuất theo chính sách của pháp luật.

Điều 18.

Xem thêm: Nên Mua Ổ Khóa Cửa Nào Chống Trộm Tốt Nhất Trên Thị Trường, Top 10 Ổ Khóa Chống Trộm Tốt Nhất Hiện Nay

Nhập, xuất, luân phiên thay đổi hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch

1. Mặt hàng năm, địa thế căn cứ vào yêu cầu tăng cường dự trữ quốc gia, thời hạn bảo quản, hòa hợp đồng thuê bảo vệ hàng dự trữ đất nước theo đặt hàng ở trong nhà nước, bộ, ngành quản lý hàng dự trữ tổ quốc lập kế hoạch nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ non sông gửi bộ Tài chính, cỗ Kế hoạch và Đầu bốn để tổng phù hợp trình Thủ tướng bao gồm phủ quyết định kế hoạch nhập, xuất, luân phiên thay đổi hàng dự trữ quốc gia.

2. Căn cứ vào chiến lược nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia được Thủ tướng chính phủ quyết định, hợp đồng thuê bảo vệ hàng dự trữ giang sơn theo để hàng của nhà nước, Thủ trưởng bộ, ngành làm chủ hàng dự trữ quốc gia tổ chức triển khai tiến hành kế hoạch, hợp đồng, quyết định phương thức mua, bán, thời gian nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia bảo đảm an toàn mức dự trữ tồn kho vào cuối kỳ theo lý lẽ của Thủ tướng thiết yếu phủ.

Điều 19. Nhập, xuất áp dụng hàng dự trữ nước nhà theo quyết định của Thủ tướng chính phủ

Thủ tướng chủ yếu phủ ra quyết định nhập, xuất áp dụng hàng dự trữ nước nhà trong những trường hợp sau đây:

1. Phòng ngừa, hạn chế và khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh;

2. Đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh;

3. Tham gia định hình thị trường, đóng góp thêm phần ổn định kinh tế vĩ mô;

4. Đáp ứng yêu thương cầu đặc biệt quan trọng về viện trợ, cho vay, trả nợ trong quan hệ đối nước ngoài hoặc để thực hiện các trọng trách đột xuất, bức thiết khác trong phòng nước.

Điều 20. Nhập, xuất sử dụng hàng dự trữ quốc gia theo uỷ quyền của Thủ tướng chính phủ

1. Trong trường hợp đề xuất thiết, Thủ tướng cơ quan chính phủ ủy quyền cho bộ trưởng Bộ Tài chính ra quyết định nhập, xuất sử dụng hàng dự trữ tổ quốc và uỷ quyền cho bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an đưa ra quyết định nhập, xuất mặt hàng dự trữ quốc gia về quốc phòng, bình yên theo phương tiện sau đây:

a) Nhập, xuất cấp cho ngay mặt hàng hoá, thiết bị tư, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dự trữ quốc gia có trị giá dưới một tỷ việt nam đồng để giao hàng kịp thời cho từng nhiệm vụ phát sinh;

b) nhất thời xuất thứ móc, thiết bị, phương tiện dự trữ quốc gia để giao hàng kịp thời trọng trách phát sinh; sau khi kết thúc nhiệm vụ phải thu hồi ngay nhằm bảo dưỡng, nhập lại kho dự trữ nước nhà và bảo quản theo chính sách hoặc report Thủ tướng thiết yếu phủ đưa ra quyết định xử lý.

2. Bộ trưởng đưa ra quyết định nhập, xuất mặt hàng dự trữ giang sơn theo phương tiện tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn tía ngày kể từ ngày đưa ra quyết định nhập, xuất sản phẩm phải report Thủ tướng chính phủ và phải phụ trách trước Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về quyết định của mình; đồng thời gửi report đến bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính, bộ trưởng liên nghành Bộ kế hoạch và Đầu tư.

3. Cỗ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ chiến lược và Đầu tứ kiểm tra vấn đề nhập, xuất cấp cho và sử dụng hàng dự trữ nước nhà trong ngôi trường hợp khí cụ tại khoản 1 Điều này, bảo đảm an toàn đúng mục đích, đúng đối tượng người tiêu dùng quy định; tổng hợp, report Thủ tướng chính phủ nước nhà và đề nghị xử lý kịp thời so với trường hợp vi phạm.

Điều 21. Nhập, xuất sản phẩm dự trữ non sông trong những trường hợp khác

Thủ trưởng bộ, ngành cai quản hàng dự trữ tổ quốc quyết định nhập, xuất hàng dự trữ tổ quốc khi thanh lý, xử trí hao hụt, dư thừa hoặc thiệt hại trong quá trình nhập, xuất, bảo quản, vận động hàng dự trữ giang sơn theo điều khoản của quy định và chịu trách nhiệm về ra quyết định của mình; sau khoản thời gian thực hiện tại phải report Bộ trưởng bộ Tài chính, bộ trưởng Bộ chiến lược và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng bao gồm phủ.

Điều 22. Điều gửi nội cỗ hàng dự trữ quốc gia

Thủ trưởng bộ, ngành thống trị hàng dự trữ non sông đề nghị bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu xem xét, quyết định việc điều đưa nội cỗ hàng dự trữ giang sơn thuộc phạm vi làm chủ trong các trường phù hợp sau đây:

1. Điều chuyển hàng dự trữ quốc gia theo quy hoạch, chiến lược để đảm bảo an toàn, cân xứng các đk về kho hàng, bảo quản hàng dự trữ quốc gia;

2. Điều chuyển hàng dự trữ giang sơn ra khỏi vùng bị thiên tai, hoả thiến hoặc không an toàn;

3. Điều ship hàng dự trữ tổ quốc đến nơi quan trọng để sẵn sàng ship hàng cho các nhiệm vụ phân phát sinh;

4. Vày yêu cầu cần thiết của công tác kiểm kê, bàn giao, thanh tra, điều tra.

Điều 23. Quản lý giá mua, giá bán sản phẩm dự trữ quốc gia

1. Bộ trưởng Bộ Tài bao gồm quy định giá số lượng giới hạn tối nhiều khi mua sắm chọn lựa dự trữ quốc gia, giá số lượng giới hạn tối thiểu khi bán sản phẩm dự trữ quốc gia.

Bộ trưởng cỗ Quốc phòng, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an nguyên tắc giá mua, giá bán sản phẩm dự trữ đất nước về quốc phòng, an toàn sau lúc thống tốt nhất với bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. địa thế căn cứ vào giá giới hạn tối đa, giá số lượng giới hạn tối thiểu do bộ trưởng Bộ Tài chủ yếu quy định, Thủ trưởng bộ, ngành thống trị hàng dự trữ đất nước quy định nút giá ví dụ theo từng thời gian và từng địa phận khi mua, bán hàng dự trữ đất nước thuộc phạm vi cai quản lý, đồng thời báo cáo Bộ trưởng cỗ Tài chính.

3. Giá bán mua, giá bán hàng dự trữ giang sơn theo phương thức đấu thầu, đấu giá bán được triển khai theo chế độ của quy định về đấu thầu, đấu giá.

Điều 24. Cách thức mua, bán hàng dự trữ quốc gia

1. Khi mua, bán sản phẩm dự trữ quốc gia, căn cứ vào yêu thương cầu trọng trách thực tế, bộ, ngành quản lý hàng dự trữ giang sơn thực hiện tại theo một trong những phương thức sau đây:

a) chỉ định và hướng dẫn thầu được vận dụng trong trường hợp: mua sắm dự trữ quốc gia để ship hàng cho trọng trách quốc phòng, an ninh, cơ yếu; cài đặt xăng dầu; mua sắm chọn lựa dự trữ đất nước để giao hàng cho câu hỏi bình ổn định thị trường sau thời điểm đã xuất cấp những loại mặt hàng dự trữ non sông để đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn, cứu vãn trợ khẩn cấp, hạn chế và khắc phục hậu trái thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh hoặc các loại hàng dự trữ tổ quốc có tính sệt thù, thời vụ, gồm yêu cầu kỹ thuật bảo quản đặc biệt là lương thực, muối, loại cây trồng, thuốc y tế, dung dịch thú y, thuốc đảm bảo thực vật;

b) Mua, phân phối trực tiếp được vận dụng trong trường hợp: bổ sung cập nhật hợp đồng đã thực hiện dứt dưới 1 năm hoặc phù hợp đồng đang tiến hành mà trước đó đã được tiến hành đấu thầu, đấu giá chỉ với mức giá được khẳng định trong vừa lòng đồng; tải trực tiếp của tín đồ sản xuất, chào bán trực tiếp cho những người tiêu dùng so với hàng dự trữ non sông là hoa màu (trừ cài gạo), muối, loài cây trồng, dung dịch y tế, thuốc thú y, thuốc bảo đảm an toàn thực thứ trong điều kiện túi tiền thị trường ổn định định, không có biến động béo về cung, cầu;

c) Đấu thầu được áp dụng khi mua sắm dự trữ nước nhà là thứ tư, trang bị móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, đồ gia dụng liệu; cài đặt gạo dự trữ.

d) kính chào hàng đối đầu được áp dụng so với các ngôi trường hợp mua sắm chọn lựa dự trữ quốc gia có giá trị dưới hai tỷ đồng;

đ) Đấu giá bán được áp dụng so với trường hòa hợp bán các loại thứ tư, lắp thêm móc, thiết bị, phương tiện dự trữ nước nhà được phép bán thanh lý hoặc xuất luân phiên đổi hàng.

2. Thủ trưởng bộ, ngành thống trị hàng dự trữ đất nước quyết định cách tiến hành mua, bán hàng dự trữ quốc gia cân xứng với dụng cụ tại khoản 1 Điều này và phụ trách trước quy định về đưa ra quyết định của mình. Trong quy trình thực hiện phương thức mua, bán đã quyết định mà không đạt kết quả, thì Thủ trưởng bộ, ngành thống trị hàng dự trữ tổ quốc phải kiến nghị Bộ trưởng bộ Tài thiết yếu và bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng chủ yếu phủ quyết định cho vận dụng phương thức mua, bán khác.

MỤC 2KHO DỰ TRỮ QUỐC GIA

Điều 25. Quy hoạch khối hệ thống kho dự trữ non sông

1. Hệ thống kho dự trữ giang sơn phải được quy hoạch tương xứng với chiến lược phát triển kinh tế tài chính - xóm hội, bảo đảm an toàn quốc phòng, bình yên và phòng kị thiên tai, hoả hoạn.

2. Thủ tướng chính phủ phê chú tâm quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia. Thủ trưởng bộ, ngành cai quản hàng dự trữ đất nước phê ưng chuẩn quy hoạch cụ thể mạng lưới kho dự trữ đất nước thuộc phạm vi quản ngại lý.

Điều 26. Xây dựng, đảm bảo kho dự trữ quốc gia

1. Kho dự trữ nước nhà phải được thi công theo quy hoạch đã được phê duyệt; bảo vệ hiện đại với công nghệ bảo vệ tiên tiến, có đủ trang bị, thiết bị, phương tiện quan trọng cho việc thực hiện quy trình nhập, xuất, bảo vệ hàng dự trữ quốc gia, phòng, kháng thiên tai, hoả hoạn, hỏng hỏng, mất mát với các lý do khác khiến thiệt sợ hãi đến tài sản dự trữ quốc gia.

2. Khu vực kho dự trữ non sông phải được tổ chức bảo đảm chặt chẽ, an toàn, túng bấn mật.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chủ yếu quy định tiêu chuẩn chỉnh kho dự trữ nước nhà và ban hành Quy chế đảm bảo an toàn kho dự trữ non sông sau lúc thống nhất chủ ý với Thủ trưởng bộ, ngành làm chủ hàng dự trữ quốc gia. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an giải pháp tiêu chuẩn chỉnh kho dự trữ nước nhà và ban hành Quy chế đảm bảo an toàn kho dự trữ tổ quốc thuộc phạm vi quản lí lý.

MỤC 3BẢO QUẢN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

Điều 27. Nguyên tắc bảo vệ hàng dự trữ quốc gia

1. Hàng dự trữ quốc gia phải được bảo vệ đúng địa điểm quy định, đúng quy trình, quy phạm, hòa hợp đồng thuê bảo quản theo đặt hàng của nhà nước, bảo đảm bình an về số lượng, chất lượng trong quá trình dự trữ.

2. Bộ, ngành cai quản hàng dự trữ đất nước chủ hễ nhập, xuất thay đổi hàng dự trữ quốc gia khi mang lại thời hạn luân phiên thay đổi hàng theo kế hoạch; so với hàng nhập khẩu phải đảm bảo an toàn có đủ nguồn sản phẩm mới theo đúng tiêu chuẩn unique để nhập kho dự trữ; so với hàng phân phối trong nước phải đảm bảo số lượng hàng dự trữ gồm trong kho liên tiếp không được rẻ hơn 50% mức dự trữ tồn kho thời điểm cuối kỳ và phải nhập đầy đủ hàng new trong thời hạn sáu tháng.

Điều 28. trọng trách bảo vệ, bảo vệ hàng dự trữ quốc gia

1. Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ nước nhà phải tiến hành nghiêm ngặt những quy định của quy định về đảm bảo an toàn bí mật đơn vị nước về dự trữ quốc gia.

2. Thủ trưởng bộ, ngành cai quản hàng dự trữ tổ quốc có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra bài toán bảo vệ, bảo vệ hàng dự trữ quốc gia; kịp lúc phát hiện, ngăn ngừa với xử lý hầu hết hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ, bảo vệ hàng dự trữ quốc gia.

3. Thủ trưởng đơn vị chức năng trực tiếp cai quản hàng dự trữ tổ quốc có trách nhiệm thực hiện việc bảo vệ, bảo quản an ninh về số lượng, unique hàng dự trữ quốc gia.

Điều 29. Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chất lượng, định mức tài chính - kỹ thuật, quy trình, quy phạm với thời hạn bảo vệ hàng dự trữ quốc gia

1. Bộ Tài chủ yếu và những bộ, ngành cai quản hàng dự trữ nước nhà chủ trì phối hợp với Bộ khoa học và technology và những cơ quan lại có liên quan xây dựng, phát hành theo thẩm quyền tiêu chuẩn chất lượng hàng nhập kho dự trữ quốc gia.

2. Cỗ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có tương quan xây dựng, ban hành định mức tài chính - kỹ thuật, quy trình, quy phạm với thời hạn bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

3. Bộ, ngành cai quản hàng dự trữ đất nước tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và technology tiên tiến vào việc bảo vệ hàng dự trữ quốc gia.

MỤC 4QUẢN LÝ DỰ TRỮ QUỐC GIA BẰNG TIỀN

Điều 30. áp dụng dự trữ tổ quốc bằng tiền

Dự trữ tổ quốc bằng tiền chỉ được áp dụng để mua hàng dự trữ quốc gia.

Điều 31. Làm chủ dự trữ giang sơn bằng tiền

1. Bộ Tài chính làm chủ tập trung dự trữ giang sơn bằng tiền trên Kho bạc bẽo Nhà nước. Tiền lãi được nhập vào tiền cội để bảo toàn và cách tân và phát triển quỹ dự trữ quốc gia.

2. địa thế căn cứ vào phần trăm giữa dự trữ tổ quốc bằng hàng cùng dự trữ quốc gia bằng tiền bởi Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định, bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính quyết định xuất dự trữ giang sơn bằng tiền để mua hàng dự trữ quốc gia, phụ trách về quyết định của bản thân mình và report Thủ tướng thiết yếu phủ.

3. Ngân hàng Nhà nước việt nam có trách nhiệm triển khai kịp thời yêu cầu đổi khác dự trữ non sông bằng chi phí đồng việt nam sang nước ngoài tệ ship hàng cho việc nhập khẩu sản phẩm dự trữ quốc gia.

CHƯƠNG VNHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ vào QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

Điều 32. Nhiệm vụ, quyền hạn của bao gồm phủ, Thủ tướng chính phủ

1. Chính phủ thống nhất thống trị nhà nước về dự trữ quốc gia, gồm nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

a) Trình Quốc hội, Uỷ ban hay vụ Quốc hội dự án công trình luật, pháp lệnh về dự trữ quốc gia;

b) phát hành văn bạn dạng quy phi pháp luật về dự trữ nước nhà theo thẩm quyền;

c) Quy định cụ thể về hệ thống tổ chức quản lý dự trữ quốc gia; chỉ huy tổ chức và phối hợp các chuyển động liên quan cho dự trữ quốc gia;

d) đưa ra quyết định chiến lược, quy hoạch cải cách và phát triển dự trữ quốc gia, planer dự trữ quốc gia;

đ) Xây dựng tổng vốn dự trữ quốc gia, tổng vốn tăng dự trữ non sông hàng năm trình Quốc hội;

e) Giao dự toán túi tiền chi đến dự trữ quốc gia; ra quyết định danh mục sản phẩm dự trữ quốc gia, nút dự trữ tổ quốc từng loại hàng, phân công các bộ, ngành cai quản hàng dự trữ quốc gia; chu trình sáu tháng và hàng năm báo cáo Uỷ ban hay vụ Quốc hội về hạng mục hàng dự trữ quốc gia;

g) quy định cơ chế làm chủ tài chính, chi phí đáp ứng yêu cầu làm chủ nhà nước, cân xứng với buổi giao lưu của ngành dự trữ quốc gia;

h) triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn khác trong quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia.

2. Thủ tướng chính phủ nước nhà có nhiệm vụ, quyền lợi sau đây:

a) Phê để ý quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia;

b) chế độ về tổ chức và buổi giao lưu của cơ quan cai quản dự trữ non sông chuyên trách;

c) Quyết định tỷ lệ giữa dự trữ giang sơn bằng hàng cùng dự trữ non sông bằng tiền;

d) Phê duyệt planer đặt hàng ở trong nhà nước về dự trữ quốc gia;

đ) trong trường hợp buộc phải thiết, quyết định điều chỉnh, ngã sung: hạng mục hàng dự trữ quốc gia, nút dự trữ tổ quốc và phân công các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia;

e) đưa ra quyết định việc nhập, xuất sản phẩm dự trữ đất nước theo điều khoản tại Điều 19 của Pháp lệnh này;

g) thực hiện các nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ khác về dự trữ tổ quốc do cơ quan chính phủ quy định.

Điều 33. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của cỗ Tài chính

Bộ Tài chính phụ trách trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia, gồm nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

1. Trình chủ yếu phủ, Thủ tướng thiết yếu phủ dự án công trình luật, pháp lệnh với dự thảo các văn bản quy bất hợp pháp luật trực thuộc thẩm quyền phát hành của bao gồm phủ, Thủ tướng chính phủ về dự trữ quốc gia;

2. Nhà trì phối hợp với Bộ planer và Đầu tứ trình bao gồm phủ dự án công trình chiến lược, quy hoạch cải tiến và phát triển dự trữ quốc gia, chế độ về dự trữ quốc gia;

3. Nhà trì phối phù hợp với các bộ, ngành cai quản hàng dự trữ quốc gia ban hành các định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật, quy trình, quy phạm, thời hạn bảo vệ các sản phẩm dự trữ giang sơn và những văn phiên bản quy bất hợp pháp luật khác về dự trữ quốc gia theo thẩm quyền;

4. Phối phù hợp với Bộ chiến lược và Đầu tư trình chính phủ tổng nấc dự trữ quốc gia, tổng vốn tăng dự trữ quốc gia, lập dự toán và phương án phân bổ vốn bổ sung dự trữ tổ quốc hàng năm cho các bộ, ngành cai quản hàng dự trữ quốc gia;

5. Phối phù hợp với Bộ chiến lược và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành làm chủ hàng dự trữ giang sơn lập kế hoạch dự trữ quốc gia, đặt hàng trong phòng nước về dự trữ quốc gia, danh mục hàng dự trữ nước nhà và mức dự trữ từng nhiều loại hàng nhằm tổng hợp trình chủ yếu phủ;

6. Tổ chức chỉ đạo, điều hành vận động dự trữ quốc gia, kiểm tra, điều tra việc thực hiện dự trữ quốc gia theo kế hoạch hàng năm và ra quyết định của Thủ tướng bao gồm phủ; giải pháp xử lý theo thẩm quyền gần như vi phi pháp luật về dự trữ quốc gia;

7. địa thế căn cứ vào dự toán giá cả nhà nước, chiến lược dự trữ tổ quốc hàng năm được phê duyệt, đưa ra quyết định của Thủ tướng thiết yếu phủ, định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật, đặt hàng ở trong nhà nước, bảo vệ đủ mối cung cấp tài chính dự trữ nước nhà cho những bộ, ngành thống trị hàng dự trữ quốc gia; đánh giá và tổng hòa hợp quyết toán giá cả chi mang lại dự trữ quốc gia;

8. Phát hành các văn phiên bản hướng dẫn chế độ về chế độ làm chủ tài chính, ngân sách, quyết định giá giới hạn tối đa, giá số lượng giới hạn tối thiểu, giá bồi thường thiệt sợ hàng dự trữ non sông và mức chi phí cho câu hỏi nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, bảo đảm hàng dự trữ quốc gia; hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, đánh giá về số lượng, unique và quý giá hàng dự trữ quốc gia; tiến hành các chính sách về quản ngại lý, bảo quản, mua, bán, nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia;

9. Xây cất quy hoạch, kế hoạch đào tạo, tu dưỡng và cơ chế chính sách so với cán bộ, công chức làm công tác dự trữ quốc gia;

10. Hợp tác quốc tế về dự trữ quốc gia;

11. Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng chính phủ nước nhà công tác quản lý dự trữ quốc gia;

12. Triển khai các nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi khác về dự trữ nước nhà theo phương tiện của pháp luật.

Điều 34. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cỗ Kế hoạch với Đầu tư

Bộ chiến lược và Đầu tư bao gồm nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

1. Thẩm định và đánh giá chiến lược, quy hoạch phát triển dự trữ giang sơn trình chủ yếu phủ;

2. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chủ yếu trình cơ quan chỉ đạo của chính phủ kế hoạch dự trữ quốc gia, tổng vốn dự trữ quốc gia, tổng giá trị tăng dự trữ quốc gia, lập dự trù và phương án phân chia vốn bổ sung dự trữ quốc gia hàng năm cho các bộ, ngành thống trị hàng dự trữ quốc gia, hạng mục hàng dự trữ quốc gia, nút dự trữ từng các loại hàng; trình Thủ tướng chính phủ nước nhà đặt hàng của phòng nước về dự trữ quốc gia;

3. Phối phù hợp với Bộ Tài bao gồm trình bao gồm phủ dự án chiến lược, quy hoạch cải cách và phát triển dự trữ quốc gia, cơ chế dự trữ quốc gia; hướng dẫn, chỉ đạo, đánh giá việc triển khai dự trữ tổ quốc theo chiến lược và quyết định của Thủ tướng chính phủ.

Điều 35. Nhiệm vụ, quyền lợi của bộ, ngành thống trị hàng dự trữ quốc gia

Bộ, ngành cai quản hàng dự trữ quốc gia có nhiệm vụ và quyền lợi sau đây:

1. Phối phù hợp với Bộ Tài chính, cỗ Kế hoạch cùng Đầu bốn xây dựng chiến lược, quy hoạch phân phát triển, kế hoạch, để hàng ở trong phòng nước, hạng mục hàng dự trữ nước nhà và nấc dự trữ từng các loại hàng;

2. Tổ chức chỉ huy các đơn vị chức năng dự trữ đất nước trực thuộc thực hiện kế hoạch, hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ tổ quốc theo đặt hàng ở trong phòng nước và cai quản dự trữ non sông theo luật pháp của pháp luật;

3. Báo cáo Thủ tướng chính phủ về công tác làm chủ hàng dự trữ non sông theo đặt hàng trong phòng nước, mặt khác gửi báo cáo đến bộ trưởng Bộ Tài chính, bộ trưởng liên nghành Bộ kế hoạch và Đầu tư;

4. Tiến hành các nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ khác về dự trữ đất nước theo công cụ của pháp luật.

Điều 36. Nhiệm vụ, quyền lợi của cơ quan thống trị dự trữ giang sơn chuyên trách

Cơ quan quản lý dự trữ tổ quốc chuyên trách gồm nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

1. Giúp cỗ Tài bao gồm thực hiện làm chủ nhà nước về dự trữ quốc gia; trực tiếp tổ chức làm chủ hàng dự trữ tổ quốc thuộc danh mục được chính phủ nước nhà giao; quan sát và theo dõi việc làm chủ toàn bộ hàng dự trữ đất nước chuyên ngành được chính phủ phân công cho các bộ, ngành quản ngại lý;

2. Giúp bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính theo dõi, kiểm tra, đo lường việc nhập, xuất, sử dụng quỹ dự trữ nước nhà trong những trường hợp nguyên tắc tại Điều 20 của Pháp lệnh này và việc triển khai hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ non sông của các đơn vị dự trữ quốc gia;

3. Giúp bộ trưởng liên nghành Bộ Tài đúng đắn định yêu cầu đặt hàng của nhà nước về: danh mục, chủng nhiều loại mặt hàng, số lượng, tiêu chuẩn chỉnh chất lượng, giá cả, địa điểm để hàng, thời hạn nhập với thời hạn bảo quản, định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật, hao hụt, bỏ ra phí bảo vệ hàng dự trữ quốc gia, những điều kiện bảo đảm an toàn thực hiện nhiệm vụ; ký, thực hiện hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ giang sơn và theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện vừa lòng đồng thuê bảo vệ hàng dự trữ quốc gia để report Bộ trưởng cỗ Tài bao gồm trình Thủ tướng bao gồm phủ;

4. Trình bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chủ yếu quyết định kinh phí đầu tư quản lý, bảo vệ cho những đơn vị trực tiếp bảo quản hàng dự trữ quốc gia;

5. Triển khai các nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi khác về dự trữ nước nhà theo mức sử dụng của pháp luật.

Điều 37. Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị dự trữ quốc gia

Đơn vị dự trữ tổ quốc có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Bảo vệ hàng dự trữ quốc gia bảo đảm an toàn đủ số lượng, đúng chất lượng, chủng nhiều loại hàng cùng tại các vị trí đã quy định theo để hàng ở trong phòng nước;

2. đảm bảo lượng tồn kho dự trữ giang sơn tại các điểm kho thỏa mãn nhu cầu kịp thời yêu cầu huy động và dễ dãi trong gần như tình huống;

3. Chỉ được xuất mặt hàng dự trữ quốc gia khi có đưa ra quyết định của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ hoặc của cấp gồm thẩm quyền;

4. Mở hệ thống sổ sách, chứng từ nhằm theo dõi vấn đề nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ non sông và lưu trữ theo đúng chế độ quy định; định kỳ báo cáo việc nhập, xuất, tồn kho mang lại cơ quan làm chủ dự trữ nước nhà chuyên trách với bộ, ngành công ty quản;

5. Thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi khác về dự trữ quốc gia theo qui định của pháp luật.

Điều 38. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban quần chúng. # tỉnh, tp trực ở trong trung ương

Uỷ ban dân chúng tỉnh, tp trực thuộc trung ương có nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

1. Phối hợp, chế tạo điều kiện thuận tiện cho các cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp quản lý dự trữ quốc gia chấm dứt tốt trách nhiệm nhập, xuất, bảo vệ, bảo quản, di chuyển hàng dự trữ quốc gia, đảm bảo an toàn bí mật, bình yên các hoạt động dự trữ tổ quốc tại địa phương;

2. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền lợi khác về dự trữ quốc gia theo vẻ ngoài của pháp luật.

Điều 39. Nhiệm vụ, quyền hạn của những cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc sử dụng hàng dự trữ quốc gia

1. Cơ quan, đơn vị dự trữ tổ quốc được giao nhiệm vụ xuất cung cấp hàng dự trữ tổ quốc có trách nhiệm tiến hành ngay bài toán xuất kho, vận chuyển, ship hàng tại vị trí quy định, bảo đảm an toàn khẩn trương, kịp thời, đúng số lượng, hóa học lượng, thủ tục quy định.

2. Cơ quan, tổ chức chào đón hàng dự trữ tổ quốc có trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận, triển lẵm hàng đúng chế độ, chính sách, đúng đối tượng người sử dụng quy định; chấp hành chế độ thống trị tài chính, ngân sách, chính sách kế toán, thống kê lại và chịu đựng sự kiểm tra, đo lường và tính toán của những cơ quan công ty nước tất cả thẩm quyền; vào thời hạn mười lăm ngày, tính từ lúc khi kết thúc việc phân phối, phải report kết quả triển khai với cơ quan thống trị dự trữ đất nước chuyên trách để tổng hợp report Bộ trưởng cỗ Tài chính.