Màu sắc: Xanh, Hồng, NâuThích hợp: du lịch, dự tiệc, đi làm, đi chơi…Kích thước: 19.5cm – 9.5cm – 2.5cmBảo sản phẩm 12 tháng
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":99000,"display_regular_price":188000,"image":"title":"bu00f3p nu1eef cu1ea7m tay du1ef1 tiu1ec7c","caption":"bu00f3p nu1eef cu1ea7m tay du1ef1 tiu1ec7c","url":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay-du1ef1-tiu1ec7c.jpg","alt":"bu00f3p nu1eef cu1ea7m tay du1ef1 tiu1ec7c","src":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay-du1ef1-tiu1ec7c-600x599.jpg","srcset":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay-du1ef1-tiu1ec7c-600x599.jpg 600w, https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay-du1ef1-tiu1ec7c-300x300.jpg 300w, https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay-du1ef1-tiu1ec7c-100x100.jpg 100w, https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay-du1ef1-tiu1ec7c.jpg 743w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay-du1ef1-tiu1ec7c.jpg","full_src_w":743,"full_src_h":742,"gallery_thumbnail_src":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay-du1ef1-tiu1ec7c-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay-du1ef1-tiu1ec7c-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":599,"image_id":1532,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":1539,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"nau","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":99000,"display_regular_price":188000,"image":"title":"vu00ed cu1ea7m tay nu1eef giu00e1 ru1ebb","caption":"vu00ed cu1ea7m tay nu1eef giu00e1 ru1ebb","url":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/vu00ed-cu1ea7m-tay-nu1eef-giu00e1-ru1ebb-e1629458713120.jpg","alt":"vu00ed cu1ea7m tay nu1eef giu00e1 ru1ebb","src":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/vu00ed-cu1ea7m-tay-nu1eef-giu00e1-ru1ebb-600x599.jpg","srcset":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/vu00ed-cu1ea7m-tay-nu1eef-giu00e1-ru1ebb-e1629458713120.jpg 600w, https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/vu00ed-cu1ea7m-tay-nu1eef-giu00e1-ru1ebb-300x300.jpg 300w, https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/vu00ed-cu1ea7m-tay-nu1eef-giu00e1-ru1ebb-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/vu00ed-cu1ea7m-tay-nu1eef-giu00e1-ru1ebb-e1629458713120.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":599,"gallery_thumbnail_src":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/vu00ed-cu1ea7m-tay-nu1eef-giu00e1-ru1ebb-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/vu00ed-cu1ea7m-tay-nu1eef-giu00e1-ru1ebb-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":599,"image_id":1538,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":1540,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xanh","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":99000,"display_regular_price":188000,"image":"title":"bu00f3p nu1eef cu1ea7m tay","caption":"bu00f3p nu1eef cu1ea7m tay","url":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay.jpg","alt":"bu00f3p nu1eef cu1ea7m tay","src":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay-600x599.jpg","srcset":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay-600x599.jpg 600w, https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay-300x300.jpg 300w, https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay-100x100.jpg 100w, https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay.jpg 743w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay.jpg","full_src_w":743,"full_src_h":742,"gallery_thumbnail_src":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://suakhoaalibaba.com/wp-content/uploads/2019/11/bu00f3p-nu1eef-cu1ea7m-tay-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":599,"image_id":1533,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":1541,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Màu Sắc
Choose an optionHồngNâuXanh